About Jin Shin Jyutsu

  • Review the Jin Shin Jyutsu International home …

  • Look at a thumbnail overview of Jin Shin Jyutsu

  • See an example of a basic flow pattern …

  • Walk through a Self Care flow …